Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева

  Служебен адрес: Факултет “Електроника и автоматика” 

ТУ – София, Филиал Пловдив 

бул. “Санкт Петербург”, № 63 

Каб. 1208 

Тел. 032 659 708 

E-mail: pachedjieva@yahoo.com 


Владеене на чужди езици:руски, английски 


Магистър-инженер по Електроника и автоматика: 1990 г. ТУ – София, Филиал Пловдив, Факултет за Специална Подготовка; специализация: Оптоелектронна, лазерна и плазмена техника 


Доктор: 1998 г. ТУ – София, Филиал Пловдив.  


Тема на дисертацията:  

“Изследване на точността на метода на времевите изменчивости за измерване на скоростта на движение на стохастични обекти” 

1991 – 1994 г. Редовен аспирант към “Център по Електроника и Електронни Технологии” при ТУ – София, Филиал Пловдив по научна специалност “Оптични и лазерни уреди и методи; 


1994 – 1995 г. Хоноруван асистент ТУ – София, Филиал Пловдив; 


1996 – до днес ТУ – София, Филиал Пловдив, ФЕА, заемани длъжности: асистент, старши асистент и главен асистент. 


2007 - Доцент по научната специалност "Оптични и лазерни уреди и методи". 


Лекционни курсове: 


1. Автоматизирано проектиране в електрониката 


2. Математически методи за цифрова обработка 


3. Информационни системи с лазерно излъчване 


4. Вероятностни и статистически методи в квантовата и оптоелектрониката 


5. Информатика 

 

Катедри
Специалности