Факултет по електроника и автоматика

Електроника

гл.ас. д-р инж. Иван Мараджиев

Академично звание и длъжност:  

главен асистент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София, Филиал Пловдив  


Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000  


Кабинет: 2402, тел. 032 659 776  


E-mail: iv_mar@tu-plovdiv.bg 


Образование:  


2018 - Доктор по "Индустриална електроника"  


2012 - Магистър-инженер по Електроника, Технически университет - София, Филиал Пловдив 


Преподаване: Електронна схемотехника, Електронни преобразуватели за управление на електрически двигатели, Импулсна и цифрова схемотехника, Електроника  


Езици: Български, Английски и Френски

 

Катедри
Специалности