Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. дн Борислав Пенев

Доц. дн инж. Борислав Пенев, (16.08.1962 г.) През 1987 г. завършва Тулския политехнически институт (понастоящем Тулски държавен университет), гр. Тула, Русия, по специалността „Системи за автоматично управление”. Защитава докторска дисертация на тема “Метод за синтез на оптимално по бързодействие управление от произволен ред за клас линейни задачи за оптимално бързодействие” по научната специалност 02.21.01 – “Теория на автоматичното управление” (ТУ-София, 1999 г.).  


Професионалната си дейност започва във ВМЗ – Сопот, “База за развитие и внедряване на управляеми ракетни снаряди” през 1987 г. Постъпва във ВМЕИ-София, филиал Пловдив като асистент (1988). Доцент от 2007 г. по „Теория на автоматичното управление“ (Бордни системи за автоматично управление) към катедра „Оптоелектронна и лазерна техника“, Зам. Декан на ФЕА 2007 г., Ръководител катедра "ОЕЛТ" от 2011 г. до 2018 г. 


Основните области на научната и преподавателската дейности: теория на автоматичното управление, оптимално управление, системи за управление на летателни апарати, пневматични сервосистеми.  


Учебни издания: „Анализ и синтез на примерни системи за автоматично управление на летателни апарати”, (2006 г.).  


Избрани научни публикаци за периода 2000-2005 г. 


1. B. G. Penev and N. D. Christov, “On the Synthesis of Time Optimal Control for a Class of Linear Systems”, in Proc. 2002 American Control Conference, Anchorage, May 8-10, 2002, pp. 316-321. 

2. Пенев Б. Г. Върху робастната устойчивост на една линейна система. Международна конференция “Автоматика и информатика ‘02”, София, 5-6 ноември 2002 г., Сборник доклади, том 1, стр. 117-120 

3. Penev B. G. Linear Modeling in Time-Optimal Control of Pneumatic Servo Systems. Proceedings of the International Conference “Automatics and Informatics ‘03”, Sofia, October 6-8, 2003, Vol. 1, pp. 163-166. 

4. B. G. Penev and N. D. Christov, “On the State-Space Analysis in the Synthesis of Time-Optimal Control for a Class of Linear Systems”, in Proc. 2004 American Control Conference, Boston, June 30 - July 2, 2004, Session “Optimal control I”, Schedule code WeA02.4, Vol.1, pp. 40- 45 . 

5. B. G. Penev and N. D. Christov, “A fast time-optimal control synthesis algorithm for a class of linear systems”, in Proc. 2005 American Control Conference, Portland, 8-10 June 2005, Session “Optimal Control Theory”, Schedule code WeB10.6, vol. 2, pp. 883- 888. 

6. B. G. Penev and N. D. Christov, “Synthesis of Time Optimal Control for a Class of Linear Systems”, Control Engineering and Applied Informatics, Vol. 7, No.1, pp. 3-9, 2005. 


Най-съществени научни резултати: Открити и доказани: нови свойства на клас линейни системи при управление от вида по части постоянна функция; нови свойства на клас линейни задачи за оптимално бързодействие; нов метод за синтез на оптимално по бързодействие  

управление. 


Най-съществени научно-приложни резултати: Цифрова система за управление с променлива структура за пневматично сервозадвижване за точно позициониране; Синтез на нелинейно управление на ПТУР, елиминиращо спиралния характер на траекторията на ракетата и нова структура на системата за управление; Линеен модел на пневматична сервосистема за целите на синтеза на оптимално по бързодействие управление на системата; Синтез на оптимално по бърздействие управление на пневматична сервосистема и др. 


Международни проекти: Координатор на проекта „GREEN-WAKE – Demonstration of LIDAR Based Wake Vortex Detection System Incorporating an Atmospheric Hazard Map” от страна на ТУ по 7-ма рамкова програма на ЕС. 


Награди: Златен медал и диплом на 50-ия юбилеен международен технически панаир Пловдив през 1994 г. за „Пневматичен ротационен модул за точно позициониране BIMAX-01“ (в колектив), Nomination as International Scientist of the Year for 2007, Leading Scientist of the World 2007, Top 100 Scientists 2007, Top 100 Scientists 2008, Nomination as International Engineer of the Year 2008 (IBC, Cambridge) и др.  


Включен в международни биографични издания: Marquis Who’s Who in Science and Engineering (2006-2007 (9th) Edition), Marquis Who’s Who in the World (25th Silver Anniversary Edition), Outstanding Scientists of the 21st Century (Inaugural Edition), 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century (6th Edition), The Cambridge Blue Book (2008/09 Edition) и др.

 

Катедри
Специалности