Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

проф. д-р Андон Топалов

   

Професор в Катедра "Системи за управление ", ФЕА, 

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Каб. 4317 

Тел. 032/ 659 528 

Е-mail: topalov@tu-plovdiv.bg 

 


 

Квалификация:  


Д-р Андон В. Топалов е получил диплома за завършена образователно-квалификационна степен магистър инженер електромеханик по автоматизация и комплексна механизация на производствените процеси в индустрията за строителни материали от Московски държавен инженерно-строителен университет (МГСУ), факултет „Информационни системи, технологии и автоматизация“ в гр. Москва, Русия, през 1979 г. През 1984 г. защитава дисертация на тема „Разработка на принципите за изграждане, комплекса от устройства и програмното осигуряване на микрокомпютърна телемеханична система за АСУТП на подземен рудник“ в Московския държавен минен университет (МГГУ), кат. „Автоматика и телемеханика“ в гр. Москва, Русия, като му е присвоена научна степен доктор по научната специалност „Автоматизация на производството“. През 1985 – 1986 г. работи като научен сътрудник II степен по научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ в Институт по електронна техника при ОЗЗУ в гр. Пловдив. От 1986 г. е на работа в катедра „Системи за управление“ при Технически университет – София, филиал в гр. Пловдив, където понастоящем е професор по научната специалност „Системи с изкуствен интелект“. Бил е гост-преподавател и гост-изследовател в редица университети в чужбина – Южна Корея, Турция, Мексико, Гърция, Белгия, Великобритания и Германия. Автор е на повече от 80 научни доклади на конференции и статии в списания. Съавтор е на една монография и на два учебника, а една книга е издадена под негова научна редакция.  


Преподаване:  

Идентификация на системи  

Системи с изкуствен интелект 

Теория на управлението I 

Адаптивно управление  

Размито и невронно управление 

Управление на индустриални манипулатори  


Научни интереси:  

1. Анализ, проектиране и приложение на алгоритми за интелигентни адаптивни управляващи устройства (използващи невронни мрежи, размита логика и еволюционни алгоритми) за нелинейни обекти (с основна области на приложение - роботиката и мехатрониката); 

2. Навигация и управление на автономни агенти и мобилни роботи с използване на визуална обратна връзка; 

3. Обучаващи стратегии и алгоритми базирани на теорията на системите с променлива структура с приложение при интелигентните адаптивни управляващи системи.  

 

Eзици:  

Английски, руски, френски.

 

Катедри
Специалности