Факултет по електроника и автоматика

Електроника

гл.ас. инж. Бека Коен - хоноруван преподавател

Академично звание и длъжност: 

Главен асистент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив, хоноруван преподавател 


Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 2213  

Тел.: + (359 32) 659 764  

E-mail: cohen@tu-plovdiv.bg 


Образование: 1976 - Магистър-инженер по Изчислителна техника, Технически университет - София 


Преподаване: Сигнали и системи, Цифрова схемотехника, Импулсна схемотехника 


Езици: Български, Английски и Руски

 

Катедри
Специалности