Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

доц. д-р Георги Георгиев

   

телефон: (+359 32) 659 706 

кабинет: 1206  

e-mail: georgi@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

1. ОНС "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление), ноември 2020 

2. Висш икономически институт - София, септември 1983 - януари 1989, Магистър- икономист 

3. Английска езикова гимназия - Пловдив, септември 1976 - май 1981, Диплома за завършено средно образование 

4. Допълнителни квалификации: 

• Двумесечен курс по икономикс, организиран от US University of Delaware - Варна, юни-юли 1991  

• Двумесечен курс по мениджмънт в University of Delaware - New Ark - USA, март-май 1992  

• Двуседмичен курс по стратегически мениджмънт, организиран от Bradford Business School - Варна, октомври 1992 

• Модулен курс по регионално развитие и Европейски структурни фондове, организиран от ITS – Лондон - Програма на Британски ноу-хау фонд, Пловдив септември 1999- май 2000  

• Обучения по: "Консултантски умения", "Фасилитаторски умения", "Стратегическо планиране в контекста на ЕС", "ЕС предприсъединителни и структурни фондове" - Проекти на Министерство на Великобритания за международно развитие, България 2001-2005 

• Краткосрочни специализации в университети във Великобритания, Испания, Холандия 


Професионален опит: 

Научно-изследователски и преподавателски опит: 

1. Март 1994 до момента: асистент и главен асистент по икономика и управление на предприятието в катедра Индустриален мениджмънт към Технически университет София - филиал Пловдив 

2. Август 1989 - март 1994: проучвател в катедра Управленски и хуманитрани науки към Технически университет - филиал Пловдив 


Управленски опит: 

1. Октомври 1997 до момента: директор на Висша школа по икономика и мениджмънт към Технически университет София - филиал Пловдив 

2. Март 2004 до момента: председател УС на Сдружение "ЕКИП" – Пловдив 

3. Март 2005 до момента: председател на контролната комисия на Областния съвет на БЧК - Пловдив 

4. Септември 2000 - Февруари 2005: ръководител на екип по проект "Подпомагане на общините и регионалния капацитет"; DFID-UK/ITS-London, проект в Югоизточен планов регион 


Консултантски опит:  

1. В бизнес-организации: 

1993-1994 - консултант на "Sky Way Holding Group" - Пловдив 

1994 - 1996 - консултант на "Милкс" АД - Пловдив 

1997 - Mай 1999 - консултант на "Полиграфия"AД - Пловдив 

Септември 1999 - консултант на "Инсарт" OOД – Пловдив 

1997 – 1999 - координатор по вътрешно фирмено обучение във ВШИМ по проекти с "Полиграфия"AД – Пловдив, “Родопи 95” – Пловдив, “Бони Оборот” Холдинг 

2004 – краткосрочен експерт по проект PHARE BG 0102.01 Грантова схема за обслужване и технологично обновление на МСП  

2. В неправителствени организации: 

1995 -1999 - консултант на Фондация за регионално развитие "Рома" - Пловдив 

1997 - бизнес консултант на Фондация С.Е.Г.А. - София по проект "Земя", финансиран от NOVIB - Холандия 

2001 - съучредител и стратегически експерт на Фондация "Земята - източник на доходи" – Пловдив 

Март 2004 – икономически съветник на Областния съвет на Червения кръст - Пловдив  

3. В държавна администрация: 

2002 – 2003 – анализ на нуждите от обучение и риск анализ на Дирекция Управление на средствата от ЕС към МФ 

2003 –2004 – развитие на областна стратегия в Област Сливен, България 

2005 - концепция за развитие на Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет 


Проектен опит: 

• Октомври 1991 - септември 1992 – Координиране на обучителен проект, финансиран от ААМР, управляван от Университет Делауеър, САЩ. 

• Септември 1993 – август 1995 – координатор на проект “БАЛП” между Технически университет София - филиал Пловдив и Бизнес колеж - Шефилд, Великобритания. 

• Септември 1995 – Август 1997 – участие в проект за развитие на мрежа от центрове по предприемачество в България, по програма ТЕМПУС - координиран от университета в Ълстър. 

• Март 1997 – юни 2000 – Координатор на проект "Регионално развитие и фирмено обучение” към Британски НОУ - Хау Фонд, с участие на Технически университет София - филиал Пловдив, Бизнес колеж -Шефилд и ITS-London, Великобритания.  

• Март 2000 – Ноември 2003 – член на екип за стратегическо управление на проект “Управление на обучение” по програма ФАР, координиран от Университет Бокони-Милано, Италия.  

• Септември 2000 – Юли 2004 – Ръководител на екип и експерт стратегическо развитие на проект “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регонално развитие”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London за Югоизточен регион. 

• Юли 2004 – Февруари 2005 - Ръководител на екип - проект “България – Укрепване капацитета на общини и области - Разпространение на добри практики на национално ниво”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London, Великобритания.  

• Май 2005 – Краткосрочен съветник към проект Развитие на общините за район Добой – Босна и Херцеговина, управляван от Intercooperation – Швейцария. 

• Юли 2005 – Март 2006 - член на екип за проучване “Капацитет на бизнеса и НПО в България за използване на средства от структурните фондове на ЕС” по проект на ПРООН.  


По-важни публикации: 

Книги: 

2001 - Съавтор на “Икономика на предприятието”, Университетско издаделство - Икономически университет, гр. Варна, частта от гл. 2 за бизнессредата 

2000 - Съавтор на "Икономиката на Пловдив" - издателство Пигмалион  

1999 - Съавтор на „Основи на мениджмънта”, издателство „Абагар” – велико Търново, втора част „Планиране”  

1995 - Съавтор на " Основи на мениджмънта ", Университетска фондация – Пловдив, теми трета и четвърта - „Планиране” и „Управленски решения” 

1994 - Съавтор на "Теория на пазарната икономика", издателство Люрен – София, глава шеста „Международна търговия” 


Статии 

1. И. Пенов, Г. Георгиев "Оценка на жизнеспособността на неправителствени програми за подпомагане на земеделието" списание Икономика и управление на селското стопанство. София. 2004 г. 

2. Г. Георгиев и Вл. Иванов "Проектът като стратегически инструмент за развитие на фирмата /в контекста на действие на предприсъединителните фондове/" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г. 

3. Н. Катранджиев и Г. Георгиев "Развитие и структура на икономиката на град Пловдив през периода 1999 - 2003 година" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г. 

4. Вл. Иванов и Г. Георгиев "Рискове за участниците в лизинговата сделка" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г. 

5. Г. Георгиев и Н. Катранджиев "Анализът "Разходи-ползи" - ефективен метод за обосновка на проекти по предприсъединителните фондове" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - ноември 2002 г. 

6. А. Иванов, Г. Георгиев, Д. Копева, Д. Григорова, И. Пенов, К. Костакиев, К. Панайотова, М. Иванов, М. Божков, "За ромите, земеделието и интеграцията - История на една програма и какво се появи от нея", редактор Иванов, А., Фондация Старт за Ефективни Граждански Алтернативи, Макрос, Пловдив, 2001. 

7. Казус „Полиграфия АД на кръстопът” – Международна конференция „Казуси за обучение в областта на мениджмънта”, Русе – март 1999 година.

 

Катедри
Специалности