Покана за информационен ден по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност

Информационен ден по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се състои на 16.05.2019 г.(четвъртък) от 16 ч. в заседателна зала 4339, ет.3 на Технически университет–София, филиал Пловдив

 

Изтегли
Календар