Нови мерки с цел ограничаване разпространението на Covid – 19 (коронавирус) в Техническия университет – София от 01.09.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и в съобразно Решението на Министерски съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната за времето от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г. и с цел ограничаване разпространението на Covid – 19 (коронавирус), със своя заповед Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов нарежда: 


1. Ликвидационната изпитна сесия на студентите да се проведе в електронна среда, чрез отдалечена присъствена форма на полагане на изпитите. Допуска се преподавателите да провеждат изпити и извън работните си места. 


2. Ръководителите на първични звена да създадат необходимата организация за стартиране началото на учебната година в отдалечена присъствена форма в електронна среда. 


3. Организаторите на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и др. обществени събития задължително се съобразяват с действащите към момента на провеждането им противоепидемични мерки. 


4. За горепосочения период, заседанията на научните журита и на съветите на основните звена могат да се провеждат и присъствено, само ако въведените национални противоепидемични и ограничителни мерки позволят това. 


5. Ползването на плувния басейн, както и на всички спортни съоръжения, задължително да се съобразява с действащите противоепидемични мерки. 


6. Спазването на въведените противоепидемични мерки по Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на МЗ се прилагат за всички дейности, които се осъществяват в структурите на университета. 


7. Настанителната кампания за общежитията се провежда по график, обявен на сайта на ТУ – София, при спазване на всички противоепидемични мерки и избягване струпването на хора. 


8. Служителите осъществяват административната дейност присъствено, на работните си места. Отдалечена форма на работа се прилага за карантинирани лица и по изключение, при обоснована необходимост, сред писмено съгласуване с ресорния зам.-ректор. Ресорните зам.-ректори следва строго да контролират спазва­нето на трудовата дисциплина и при двете форми на работа. 


9. Въведеният персонален пропускателен режим до сградите на ТУ – София се запазва, като влизането в блоковете става от 07.00 до 19.00 часа, а напускането до 21.00 часа. Влизащите се записват в присъствени списъци при охранителите на съответните блокове, а при напускане на сградата се отписват. Достъп до сградите имат само преподавателите, изследователите, студентите, служителите, педагогическия и обслужващ персонал, учениците от ТУЕС и НПГ по КТС, гр. Правец, обслужващите прилежащата инфраструктура, в т.ч. обектите под наем, преставителите на оправомощени институции, участници в процедури по ЗОП и ЗДС и др., както и лицата отиващи до деловодството. В сградите не се допускат други външни лица. 


10. Студентските общежития осъществяват дейността си при стриктно спазване на въведения алгоритъм за дезинфекция и ограничен достъп на външни лица. 


11. В студентските столове се приготвя само храна за вкъщи или офиса по време на провеждане на отдалеченото обучение в електронна среда. 


12. Директорите на ТУЕС и НПГ по КТС, гр. Правец организират учебния процес съобразно заповедите на министъра на образованието и науката за средното образование. 


13. Управителите на УСОБ – Семково и УСОБ – Созопол предприемат всички необходими и приложими за обектите им мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

 

Календар