Официално откриване на лаборатория „Интелигентни транспортни системи“ - ТУ - София, Филиал Пловдив и ф-ма Контракс

На 14 юни 2022 г. (вторник) от 11.00 часа във Втори учебен корпус на Технически университет - София, филиал Пловдив на адрес: град Пловдив, бул. Санкт Петербург № 63 ще се проведе официално откриване на лаборатория „Интелигентни транспортни системи“, финансирана по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „2014-2020“. 

Филиалът на Технически университет-София в град Пловдив предлага с новоизградената лаборатория „Интелигентни транспортни системи“ сътрудничество и партньорство в областта на измерване на параметрите на автомобилния трафик, обработка и сравнителен анализ на получените данни от различни сензорни системи и генериране на оптимални решения. 

Събитието е част от дейностите по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Календар