Програма на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“

Програмата „Млади учени и постдокторанти -2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Програмата е в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). 

Чрез изпълнението й ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера. 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ. 

Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа, като целевите групи, които могат да получат финансиране са: 

- млади учени - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването и; 

- постдокторанти - учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването и. 


Програмата е със срок на действие 3 години (2022 – 2025) 

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца: 

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. 

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г. 

Кандидатстването по програмата става с попълване на Заявление (за МУ) и Проектно предложение (ПД). 

 

Комплект документи (задължително на хартиен носител и в електронен вид) се подават по факултети: 

ФЕА – канцелария на факултeта (стая 4242) на хартиен носител и в електронен вид на e-mail postdoc_mlu_fea@tu-plovdiv.bg ;  

ФМУ - канцелария на факултeта (стая 4240) на хартиен носител и в електронен вид на e-mail postdoc_fmu@tu-plovdiv.bg .  


Срок за подаване на документи за кандидатстване до 16.10.2022г. включително. 


За програмата: https://web.mon.bg/bg/101140 

 


Класирани по програмата: 


Млади учени 

гл. ас. д-р инж. Аделина Василева - 101 точки 

маг. инж. Десислава Димова - 57,5 точки 

ас. инж. Иванка Делова - 41 точки 


Постдокторанти 

гл. ас. д-р инж. Боян Дочев - 28 точки 

 

Изтегли
Календар