Информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „ИМЕЕСТ“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. 

Събитието ще се проведе на 18 май /четвъртък/ 2023 г. от 16.00 часа в гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, сградата на Центъра за компетентност, зала 3207. 

Събитието се реализира в рамките на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ВЪЛЬО НИКОЛОВ 

/Директор на Филиал Пловдив на ТУ-София/ 


 

Изтегли
Календар