Покана за Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

П О К А Н А 


към физически и юридически лица и техни обединения 


за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" 

 

Във връзка с подготовка на проект изгражданеи развитие на Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, попроцедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 


От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г. всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ. 


Лицата и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата. 


Писмените заявления, се подават в срок до 17 часа на 15 декември 2016 г. на електронен адрес: izhel@tugab.bg


Към заявлението следва да се приложат: 


1) Декларация (относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) Приложение IIа 


2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение I 


Насоки за кандидатстване 

Център за компетентност ИМЕЕСТ 

Документите за участие и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси: 


www.tugab.bg - Технически университет - Габрово 


www.tu-sofia.bg- Технически университет - София 


www.tu-plovdiv.bg - Технически университет – София, филиал Пловдив 


 

Изтегли
Календар