ЗАДОЧНО ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

КЛАСИРАНЕ 

КАНДИДАТСТВАНЕ  

Заявленията се подават в Учебен отдел (IV корпус, ул. "Цанко Дюстабанов" 25, каб. 4424, 4426 и 4427) от 01.09.2020 г. до 10.10.2020 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. и в събота от 14.00 до 17.00 ч.  

Кандидатстудентските документи са:  

– заявление за кандидатстване (от Учебен отдел);  

– дипломата за завършено средно образование - оригинал и ксерокопие. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.  

Таксата за кандидатстване - 30 лв. се заплаща в Учебен отдел при подаване на документите. 

Във Филиала се приемат студенти в задочно платено обучение за придобиване образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по следните специалности:  

• Машиностроителна техника и технологии;  

• Машиностроене и уредостроене;  

• Мехатроника; 

• Автотранспортна техника;  

• Авиационна техника и технологии.  

Срокът на обучение е 4 години.  

Учебните занятия ще започнат на 17.10.2020 г. и се провеждат по семестриален график в дните събота и неделя. 

КЛАСИРАНЕ - на 12.10.2020 г. 

ЗАПИСВАНЕ  

Записването се извършва в стая 4240 в периода от 12.10. до 17.10.2020 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. и в събота от 9.00 до 14.00 ч.  

Документите за записване са:  

1. Диплома за средно образование - оригинал и ксерокопие  

2. Документи за записване - безплатно, от канцеларията на факултета  

3. Четири снимки  

4. Квитанция за внесена такса за първия семестър 

Семестриалната такса за платено задочно обучение е 1170 лв.  


На основание ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на Финансите, заповед № 01/03.01.2017 г. на Ректора на ТУ-София и заповед № 02/05.01.2017 г. на Директора на Филиал Пловдив,  

всички студенти заплащат семестриалните и административните си такси безкасово.  


Начини на плащане:  

I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249).  

Семестриална такса за един семестър може да се плати в касата на Филиала през POS-терминала.  

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария. 

Касата на Филиала ще работи и на 17.10.2020 г. (събота) от 9.00 до 14.00 ч. 


II. Плащане на семестриални такси чрез бюджетно платежно нареждане.  

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  


IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  


В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/  

2. основание:  

• такса обучение – факултет, специалност, ОКС "бакалавър", задочно обучение 


Информация и справки - Учебен отдел, каб. 4424, 4426, 4427 

тел. 032 659 566, 659 567, 659 568, 659 565

 

Календар