ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ (ОКОНЧАТЕЛНО)

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ 

Срок за записване - от 18.07. до 22.07.2022 г. всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. 

Класираните кандидат-студенти се записват окончателно с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта в съответната специалност в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на уч. 2022/2023 г. в размер на 375 лв. Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка. 


Записването се извършва по факултети както следва: 

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА - стая 4245, тел. 659-574, 659-564 

спец.”КСТ” (Компютърни системи и технологии) 

спец.”ДПЕС” (Дизайн и програмиране на електронни системи) 

спец.”АИУТ” (Автоматика, информационна и управляваща техника) 

спец.”ЕТ” (Електротехника) 

спец.”ИИ” (Индустриално инженерство – на английски език) 


ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ - стая 4240, тел. 659-563 

спец.”МУ” (Машиностроене и уредостроене) 

спец.”КМТМ” (Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето) 

спец.”M” (Мехатроника) 

спец.”ТТТ” (Транспортна техника и технологии) 

спец.”АТТ” (Авиационна техника и технологии) 

спец.”ДПК” (Дизайн и печатни комуникации) 

спец.”ИМ” (Индустриален мениджмънт) 

спец.”ИСИИ” (Интелигентни системи и изкуствен интелект)

 

Календар