ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 2

В ТУ-София, Филиал Пловдив стартира проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Проектът ще се осъществява до края на 2023 г. 

Основна цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. 

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно нарочно изготвена програма в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв. 

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник


ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ – ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ 

Студентите от факултетите на Техническия университет - София,Филиал Пловдив, които до края на месец март 2021 г. успешно са приключили своята практика по проект „Студентски – практики – фаза 2“ могат да получат своето удостоверение във факултетните си канцеларии. 


I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ 

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).  

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект Студентски практики – Фаза 1 и Фаза 2 един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. 

С цел осигуряване на възможност за съвместяване на учебния процес и участието в проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – Фаза 2“, както и осъществяване на ефективен контрол на провежданите практики, в периода на академичната учебна година, студентите осъществяват практическо обучение във фирми, извършващи своята дейност на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян и Стара Загора. 


II. СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ 

ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ 

При генериране на договор за практическо обучение имайте предвид, че началната дата за стартиране на практика трябва да е съобразена с ГРАФИКА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ, публикуван на сайта на ТУ-София, Филиал Пловдив. 

Наборът с документи, които студентите предоставят съдържа: 

1. Генерирани от системата договор /3 екземпляра/ и декларация /3 екземпляра/. 

Договорите се приемат в канцелариите на факултетите:  

За Факултет по Електроника и Автоматика – стая 4241– Ст. експерт инж. Марина Христозова 

За Факултет по Машиностроене и Уредостроене – стая 4240 – Ст. експерт Мария Попова 

 

III. ГРАФИК НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ 

За подалите документи в периода: 

01.12-02.12.22г. - начало на практиките: 12.12.2022г. 

07.12-09.12.22г. - начало на практиките: 19.12.2022г. 

15.12-20.12.22г. - начало на практиките: 03.01.2023г. / 09.01.2023г. 


IV. СПИСЪК С АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

V. СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Наборът от документи, който следва да бъде изпратен от страна на обучаващата организация включва: 

1. Договор за сътрудничество между ТУ-София и обучаващата организация, който се генерира от системата на проект “Студентски практики - Фаза 2” - /3 екземпляра/. 

2. Списък с ментори, който се генерира от профила на организацията (този списък се генерира отново и се предоставя на ВУ при всяка настъпила промяна в него) - /3 екземпляра/. 

VI. СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ 

Наборът от документи, който следва да бъде изпратен от страна на менторите включва: 

1. Договор между ТУ-София и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики - Фаза 2” - /3 екземпляра/. 

2. Попълнена служебна бележка за ментор - /3 екземпляра/. 

3. Диплома за завършено висше образование (копие, вярно с оригинал, подписано от съотв. лице) - /3 екземпляра/. 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – МЕНТОРИ 


ПРИЕМЪТ НА ДОГОВОРИ НА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 

- с куриер или по пощата на адрес: 

гр. Пловдив - 4000  

ТУ-София, Филиал Пловдив 

ул."Цанко Дюстабанов"25, стая 4337, за г-жа Таня Поибренска, тел. 032 659 558, e-mail: (office@tu-plovdiv.bg) 

- по изключение, договорите на обучаващи организации и ментори, могат да се приемат, при спазване на всички противоепидемични мерки за COVID – 19, на адрес: 

гр. Пловдив 

ТУ-София, Филиал Пловдив 

ул."Цанко Дюстабанов"25, стая 4337  

всеки работен ден от 10,00ч.-12,00ч. и от 14,00ч.-17,00 ч.,  

маг. фил. Таня Поибренска (office@tu-plovdiv.bg), тел. 032 659 558. 


Контакти: 

Функционален експерт - доц. д-р инж. Цветана Григорова,  

e-mail: c_gr@tu-plovdiv.bg 

Технически изпълнител - маг. фил. Таня Поибренска, e-mail: office@tu-plovdiv.bg  

Функционален експерт - проф. д-р инж. Въльо Николов,  

e-mail: vnikolov@tu-plovdiv.bg 

Функционални експерти по факултети в ТУ София, филиал Пловдив: 

Факултет по Електроника и Автоматика - доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева – e-mail: pachedjieva@yahoo.com 

Факултет по Машиностроене и Уредостроене - гл. ас. д-р инж. Стилияна Танева – e-mail: s.taneva@tu-plovdiv.bg 


 

 

Календар