Покана за участие „СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“

„СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“ набира студенти за обучение по проект „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри“ (ИННОТЕХ ПРО). 


Бихте ли желали да развиете или да събудите във Вас предприемаческите си умения? Желаете ли да научите много нови неща, да създадете бъдещи контакти, както и да си осигурите успешен старт в професионалната си кариера? 

Ако отговорът е ДА - не пропускайте своята възможност да кандидаствате за обучение при нас! 


„Студентски клуб на предприемача“ се ангажира с насърчаване на студентите в областта на научно, методическо и техническо подпомагане за иновативни и креативни разработки.  

Целта е чрез придобитите знания и умения студентите да могат да участват по-активно в университетския живот, да прилагат техните дигитални и креативни умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. Необходимо е да имат по-чест и пряк контакт с преподавателите не само по време на техните лекционни и семинарни/лабораторни занятия, но и чрез допълнителни извънучебни инициативи. Това ще ги насърчи да развиват потенциала си в научна среда. 


„Студентски клуб на предприемача“ 

- Предвижда се обучение за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност с цел усъвършенстване на личностните качества, умения за общуване и вземане на решения, адаптивност и др. при всеки студент; 

- Предвижда се обучение в развиване на презентационни умения; 

- Предвижда се състезание между студентите за най-креативни предложения чрез създаване на дигитална платформа за подпомагане на предприемачески инициативи. Ще се предостави възможност за дигитална консултация със специалисти.  

Участниците следва да бъдат студенти (ОКС: професионален бакалавър, бакалавър и магистър) от ТУ-София от професионални направления:  

4.6 „Информатика и компютърни науки“; 

5.1 „ Машинно инженерство“; 

5.4 „ Енергетика“; 

5.13 „Общо инженерство“ 


Изисквания:  

• Успех не по-нисък от мн. добър (4.50);  


Необходими документи: 

- Завление за кандидастване – по образец;  

- Уверение за среден успех от следването;  

- Мотивационно писмо.  

Комплектът документи изпращайте до 7.02.2022 г. на имейл: georgi@tu-plovdiv.bg

 

Календар