НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България. 

(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по времe, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства. 

(3) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства. 

Чл.2.(1) Дистанционно обучение може :да се организира само от висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование и получили програмна акредитация по съответното професионално направление, специалност от регулираните професии или научна специалност. Дистанционната форма на обучение се оценява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл.85, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование. 

(2) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист по ...”, „бакалавър” и „магистър” и наобразователна и научна степен „доктор”, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование. 

(3) Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности. 

Чл.3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционната форма на обучение се извършва в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. З, т. 6 от Закона за висшето образование. 

(2) Приемът в дистанционната форма на обучение се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти. 

Чл.4. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

Чл.5. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат в правилниците за дейността на висшите училища в съответствие с наредбата. 

Чл.6.(1) Дейността по планирането, орга¬низацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се осъществява чрез специално създадено обслужващо звено на висшето училище - Център за дистанционно обучение. 

(2) Центърът за дистанционно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението. 

(3)Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява oт основното звено, провеждащо съответното обучение. 

Чл.7. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип, който включва: 

1. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, приета с постановление №162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр.76 от 2002г.; попр., бр.85 от 2002г.; доп., бр.79 от 2003г.) 

2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите; 

3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация. 

Чл.8.(1) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение. 

(2) Учебната документация обхваща определената в чл.39, ал.2 от Закона за висшето образование задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси; списък на технческите и комуникационните средства, система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури, и система за контрол на качеството на обучението. 

Чл.9.(1) Учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по дадена специалност, осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма и се разработват по методика, която съответства на спецификата на специалността. 

(2) Учебните материали и ресурси се класифицират в 4 равнища на технологична осигуреност: 

1. първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти; 

2. второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио- и видеосредства; 

3. трето равнище - учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран високо скоростен достъп до интернет; 

4. четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в базирана в интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп. 

(3) В базираната в интернет система по ал. 2, т. 4 се поддържат и: 

1. организацията и провеждането на дистанционното обучение; 

2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове. 

(4) При организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен се осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за.самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище. 

Чл.10. Висшите училища осигуряват предварителната технологична подготовка на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма на обучение. 

Чл.11.(1) Организацията на обучението на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните. 

(2) Присъствените периоди по ал. 1 се провеждат в основни звена в структурата на висшето училище, създадени при условията на Закона за висшето образование. 

(3) Присъствените периоди по ал. 1 не могат да надвишават 30 на сто от аудиторната. заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл.9, ал. З, т.5 от Закона за висшето образование.

 

Изтегли