ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ТУ-СОФИЯ

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ на 06.04.2011 г. в изпълнение на решение на ОС на ТУ от 17.03.2011 г. и влиза в сила от 06.04.2011 г. 

Правилникът е изменен и допълнен на ОС на ТУ-София на 18.11.2021 г.

 

Изтегли