Правилник за условията и реда за признаване на степен на висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища,

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ – София на 07.12.2011 г. и влиза в сила от 07.12.2011 г. 

Изменен и допълнен от Академичния съвет на ТУ–София на заседания от 06.06.2012 г., 20.02.2013 г., 11.06.2014 г. и 28.10.2020 г.

 

Изтегли