Програма на МОН "Млади учени и постдокторанти"

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. 

Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 (НСРНИ) и са в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020 (ИСИС). Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са: 

• младите учени - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й; 

• постдокторантите - учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й. 

Програмата е със срок на действие 3 години, т.е. от 01.10.2018 г. до 30.09.2021 г. 

Бюджетът на ТУ-София за третия етап се определя от МОН след анализ на постигнатите резултати от предходния период. 


Кандидатстването по програмата става с попълване на Заявление (Приложение 1), кратка и ясна (конкретна с необходимата наукометрия) анотация за планирана научноизследователска и публикационна дейност и изискващите се приложения по т. 1 – т. 6 на заявлението.  

Горният комплект документи се подава в канцеларията на факултeта на хартиен носител и в електронен вид на e-mail адрес до 05.02.2021 г. включително по факултети както следва: 

Факултет по електроника и автоматика - стая 4242, e-mail: postdoc_mlu_fea@tu-plovdiv.bg 

Факултет по машиностроене и уредостроене - стая 4240, e-mail: postdoc_fmu@tu-plovdiv.bg  

 

Изтегли