ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТУ - СОФИЯ

Настоящият правилник реламентира: 

- Организиране на учебния процес; 

- Провеждане на изпити; 

- Прехвърляне на студенти; 

- Обучение на студенти по втора специалност и в допълнителни курсове; 

- Преминаването на студенти от една образователно-квалификационна степен в друга;  

- Специални облекчения на студентите; 

- Мобилност на студентите по програмата на ЕС "Сократ/Еразъм"

 

Изтегли