Център за развитие и квалификация

РЪКОВОДИТЕЛ 

проф. д-р инж. Въльо Николов 


ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ (ЦРК) към Технически университет - София, Филиал Пловдив е изнесено звено на Центъра за развитие и квалификация към ТУ-София, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ТУ – София, Правилника за устройството и дейността на ТУ София - филиал Пловдив и Правилника за дейността на ЦРК. Центърът за развитие и квалификация организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в определена област. В зависимост от нуждите на фирми и ведомства по заявка ЦРК провежда специализирано обучение и извършва консултантска дейност.  

Специализант е лице, което повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. За специализанти се приемат български и чуждестранни граждани със завършено средно или висше образование без възрастови ограничения. 

Обучението е краткосрочно и дългосрочно. 


Краткосрочно обучение 

Насочено е към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър. На успешно завършилите се издава удостоверение за професионална квалификация.  

ЦРК предлага следните краткосрочни курсове за обучение: 

• Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС 

• Първоначална проверка на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ 

• SOLIDWORKS 

• Програмируеми логически контролери  

• Програмиране и настройка на машини с ЦПУ 

• Математика за кандидатстуденти 

• Мениджмънт на качеството 


 

Дългосрочно обучение 

Специализантите придобиват задълбочени знания и умения, които съответстват на тясна специализация в избраната област. Продължителността на обучението е 2 до 3 семестъра. За някои от изброените специализации по заявка обучението може да се проведе в съкратен вид като краткосрочно. В края на семестъра се полагат изпити по определен график. Обучението завършва с разработване и защита на заключителен проект или полагане на заключителни изпити. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.  

В две направления са обособени следните дългосрочни специализации: 


• Транспортна техника и технологии 

• Електроенергетика 

• Възобновяеми енергийни източници 

Международен инженер по заваряване  

Международен технолог по заваряване 

• Менинджмънт на качеството 

 


Списъкът от посочените курсове и специализации може текущо да се допълва по предложение на специализанти и преподаватели. 

Формата на обучение е редовна и вечерна (след 17:00 ч.). Занятията се провеждат ежедневно или по 2 - 3 пъти седмично с продължителност 3 - 8 учебни часа, съобразно заетостта на специализантите и преподавателите.  

Обучението се провежда от висококвалифицирани университетски преподаватели и специалисти от практиката с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. По този начин се създават предпоставки за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализантите. 


 

Такса за обучение 

Внася се в пълен размер преди започване на обучението, както следва: 

• в касата на Технически университет София – филиал Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” 25, Пловдив 4000, стая 4249;  

• по банковата сметка на Технически университет София – филиал Пловдив: IBAN: BG43 UNCR 75273154638901, BIC: UNCR BGSF, клон "Тримонциум", Уникредит Булбанк, Пловдив.  

Допуска се за дългосрочното обучение таксата да бъде внесена на два пъти.  


Необходими документи за кандидатстване: 

1. Молба по образец 

2. Копие от диплома за завършено образование 

3. Документ за внесена такса за обучение 


За справки и записване: 


Център за развитие и квалификация, каб. 4329 

Технически университет - София, Филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” № 25, 4000 Пловдив 

Teл.: 032 659 520;  

Факс: 032 626 600 

E-поща: crk@tu-plovdiv.bg 

 

Специализирано обучение