Център за дистанционно обучение

Центърът за дистанционно обучение в ТУ- София, филиал – Пловдив е разкрит с решение на Академичния съвет на ТУ – София на 23.02.2005 г. като обслужващо звено на Филиала, чиято дейност се състои в планиране, организация и провеждане на дистанционната форма на обучение. 

Чрез въвеждането на дистанционното обучение Филиалът на ТУ в Пловдив се стреми да задоволи образователните потребности на студентите с неравностойно физическо и материално положение чрез провеждане на част от учебния процес в интерактивна форма. Тази форма на обучение дава възможност за индивидуално темпо на подготовка в удобно за студента време, без откъсване от работа.  

Основна предпоставка за въвеждането на дистанционната форма на обучение е високата степен на развитие на информационните и комуникационните технологии за електронно обучение в ТУ-София, филиал – Пловдив. Наличието на компютърни зали и лаборатории, оборудвани със съвременни компютри, софтуерни платформи за електронно обучение, високоскоростна мрежова свързаност между учебните корпуси и интернет, и не на последно място на високо квалифицирани преподаватели, осигуряват много добро качество на подготовка в дистанционното обучение. 

Самоподготовката е основен начин на усвояване на знанията при дистанционната форма на обучение. Студентът получава учебните материали на хартиен или мултимедиен носител, както и базирани в интернет платформа със съответните права. На всеки етап от подготовката нивото на знанията се проверява с тестове, които студентът попълва и връща на преподавателя в определен срок. Консултациите се провеждат в интернет форуми или в университета. Всички лабораторни упражнения и изпитни процедури са присъствени. 

ТУ – София, филиал – Пловдив има готовност за прием на студенти и провеждане на обучение в дистанционната форма по една магистърска програма по специалността “Машиностроителна техника и технологии”, след завършена образователно-квалификационна степен бакалавър. Отделни колективи от преподаватели са на различен етап на подготовка на учебна документация за магистърски програми и по други специалности. 

За справки: ЦДО, каб.4244, ул.”Цанко Дюстабанов” 25,  

4000 Пловдив 

Тел.: (032) 659572  

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища  


 

http://e-learning.tu-plovdiv.bg/

 

Специализирано обучение