Нормативни документи

Правилникът е актуализиран от Общото събрание на Техническия университет – София, състояло се на 19.10.2023 г.

Правилникът е приет от АС на ТУ – София, с протокол № 10 от 26.09.2007 г., актуализиран от АС на ТУ – София, с протокол № 9 от 29.11.2017 г. и протокол № 10 от 19.12.2018 г.

Настоящият правилник реламентира:

– Организиране на учебния процес;

– Провеждане на изпити;

– Прехвърляне на студенти;

– Обучение на студенти по втора специалност и в допълнителни курсове;

– Преминаването на студенти от една образователно-квалификационна степен в друга;

– Специални облекчения на студентите;

– Мобилност на студентите по програмата на ЕС „Сократ/Еразъм“

– Прекъсване, отписване, възстановяване и дипломиране на студенти

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ на 06.04.2011 г. в изпълнение на решение на ОС на ТУ от 17.03.2011 г. и влиза в сила от 06.04.2011 г.

Правилникът е изменен и допълнен на ОС на ТУ-София на 19.10.2023 г.

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ на 06.04.2011 г. в изпълнение на решение на ОС на ТУ от 17.03.2011 г. и влиза в сила от 06.04.2011 г.

Изменен и допълнен на ОС на ТУ-София на 10.05.2012 г., 17.11.2016 г., 22.11.2018 г., 18.11.2021 г., 17.11.2022 г., 19.10.2023 г. (актуализация на 19.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228

на МС от 20.05.1997 г.

за приемане на граждани на Република Македония

за студенти в държавните висши училища на Република България

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България.

(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по времe, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства.

(3) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

Чл.2.(1) Дистанционно обучение може :да се организира само от висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование и получили програмна акредитация по съответното професионално направление, специалност от регулираните професии или научна специалност. Дистанционната форма на обучение се оценява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл.85, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.

(2) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист по …”, „бакалавър” и „магистър” и наобразователна и научна степен „доктор”, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.

(3) Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности.

Чл.3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционната форма на обучение се извършва в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. З, т. 6 от Закона за висшето образование.

(2) Приемът в дистанционната форма на обучение се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти.

Чл.4. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл.5. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат в правилниците за дейността на висшите училища в съответствие с наредбата.

Чл.6.(1) Дейността по планирането, орга¬низацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се осъществява чрез специално създадено обслужващо звено на висшето училище – Център за дистанционно обучение.

(2) Центърът за дистанционно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението.

(3)Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява oт основното звено, провеждащо съответното обучение.

Чл.7. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип, който включва:

1. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, приета с постановление №162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр.76 от 2002г.; попр., бр.85 от 2002г.; доп., бр.79 от 2003г.)

2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите;

3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на безпрепятствена комуникация.

Чл.8.(1) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение.

(2) Учебната документация обхваща определената в чл.39, ал.2 от Закона за висшето образование задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси; списък на технческите и комуникационните средства, система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури, и система за контрол на качеството на обучението.

Чл.9.(1) Учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по дадена специалност, осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма и се разработват по методика, която съответства на спецификата на специалността.

(2) Учебните материали и ресурси се класифицират в 4 равнища на технологична осигуреност:

1. първо равнище – учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти;

2. второ равнище – мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио- и видеосредства;

3. трето равнище – учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализирани сървъри с гарантиран високо скоростен достъп до интернет;

4. четвърто равнище – учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в базирана в интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп.

(3) В базираната в интернет система по ал. 2, т. 4 се поддържат и:

1. организацията и провеждането на дистанционното обучение;

2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове.

(4) При организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен се осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за.самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище.

Чл.10. Висшите училища осигуряват предварителната технологична подготовка на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма на обучение.

Чл.11.(1) Организацията на обучението на студентите, специализантите и докторантите в дистанционната форма може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните.

(2) Присъствените периоди по ал. 1 се провеждат в основни звена в структурата на висшето училище, създадени при условията на Закона за висшето образование.

(3) Присъствените периоди по ал. 1 не могат да надвишават 30 на сто от аудиторната. заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл.9, ал. З, т.5 от Закона за висшето образование.

Правилникът е приет от Академичния съвет на ТУ – София на 07.12.2011 г. и влиза в сила от 07.12.2011 г.

Изменен и допълнен от Академичния съвет на ТУ–София на заседания от 06.06.2012 г., 20.02.2013 г., 11.06.2014 г. и 28.10.2020 г.

Целта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 (НСРНИ) и са в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020 (ИСИС). Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

  • младите учени – лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й;
  • постдокторантите – учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й.

Програмата е със срок на действие 3 години, т.е. от 01.10.2018 г. до 30.09.2021 г.

Бюджетът на ТУ-София за третия етап се определя от МОН след анализ на постигнатите резултати от предходния период.

Кандидатстването по програмата става с попълване на Заявление (Приложение 1), кратка и ясна (конкретна с необходимата наукометрия) анотация за планирана научноизследователска и публикационна дейност и изискващите се приложения по т. 1 – т. 6 на заявлението.

Горният комплект документи се подава в канцеларията на факултeта на хартиен носител и в електронен вид на e-mail адрес до 05.02.2021 г. включително по факултети както следва: 

Факултет по електроника и автоматика – стая 4242, e-mail: postdoc_mlu_fea@tu-plovdiv.bg 

Факултет по машиностроене и уредостроене – стая 4240, e-mail: postdoc_fmu@tu-plovdiv.bg