Прием 2024 г.

Второ класиране – окончателно

Персонална информация

Тук можете да проверявате:

 • въведените Ваши лични данни
 • заявените от Вас изпити (предварителни, редовни) и матури
 • оценки от положени конкурсни изпити
 • балообразуващи оценки
 • състезателен бал
 • резултати от класирания

Проверката се извършва по входящ номер и ЕГН на кандидат-студента.

ВХОД

Срок за записване, документи, такси

 1. Приетите за студенти на второ класиране да се запишат в периода от 15.07.2024 г. до 20.07.2024 г. по специалности в съответния факултет от 8.30 ч. до 16.30 ч.
 2. Класираните кандидат-студенти се за­писват окончателно с диплома-оригинал и ксерокопие, 4 снимки и лична карта в съответната специалност в оп­ре­деления срок, като преди това внасят държавната такса за обу­чение за зимния семестър на уч. 2024/2025 г.
 • Студентските книжки се купуват от книжарницата срещу входа на сградата, а личните картони се получават безплатно от факултетната канцелария.
 • Семестриалната такса за специалност „Компютърни системи и технологии“ е 600 лв., а за всички останали специалности във Филиала – 550 лв.
 • Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка.

IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив

Факултети и специалности

Факултет по електроника и автоматикастая 4242, тел. (032) 659 564

• Компютърни системи и технологии

• Дизайн и програмиране на електронни системи

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Електротехника

• Индустриално инженерство (на английски език)

 

Факултет по машиностроене и уредостроенестая 4240, тел. (032) 659 563

• Машиностроене и уредостроене

• Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника

• Транспортна техника и технологии

• Авиационна техника и технологии

• Дизайн и печатни комуникации

• Индустриален мениджмънт

• Интелигентни системи и изкуствен интелект

Първо класиране

Срок за записване, документи, такси

 1. Приетите за студенти на първо класиране да се запишат в периода от 08.07.2024 г. до 13.07.2024 г. по специалности в съответния факултет в първия ден (понеделник, 08.07.2024 г.) от 13.00 ч. до 16.30 ч., а в останалите дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.
 2. Класираните кандидат-студенти по първо желание се за­писват окончателно с диплома-оригинал и ксерокопие, 4 снимки и лична карта в съответната специалност в оп­ре­деления срок, като преди това внасят държавната такса за обу­чение за зимния семестър на уч. 2024/2025 г.
 • Студентските книжки се купуват от книжарницата срещу входа на сградата, а личните картони се получават безплатно от факултетната канцелария.
 • Семестриалната такса за специалност „Компютърни системи и технологии“ е 600 лв., а за всички останали специалности във Филиала – 550 лв.
 • Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка.

IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив

 1. Класираните не по първо желание оставят в съответния факултет диплома-оригинал и чакат да бъдат прекласирани във вто­ро класиране. При него те запазват класирането си или се прек­ла­си­рат напред към по-желаните специалности. Ако желаят, се записват окончателно в специалността, в която са класирани, като подават декларация, че желаят да останат в същата специалност и не участват във второ класиране.
 2. Некласираните кандидат-студенти чакат второ класиране без да подават каквито и да е документи.

За Вас, кандидат-студенти – уч. 2024/2025 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии – „инженер“ в определена област.

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 150 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София.

За справки – тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568

Подаване на документи за кандидатстване

По интернет

Документите се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г.

Редът за подаване на заявлението по интернет е следният:
1. Влизане в линк на Online заявлението в сайта
2. Попълване на първата част на заявлението (име, адрес, телефон)
3. Прикачване на сканираната диплома за средно образование, а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение за завършен първи гимназиален етап (ВСИЧКИ СТРАНИЦИ В ЕДИН ФАЙЛ)
4. Заявяване на конкурсните изпити (тестове, изпити и матури)
5. Заявяване реда на желаните специалности
6. Попълване на балообразуващите оценки, които са необходими за съответните специалности
7. Изпращане на попълненото заявление
8. Потвърждаване на получения имейл
9. Заплащане на таксата (таксите) по банков път
Таксата за всеки заявен изпит е 50 лв.

Заплаща се по сметка
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

Във Филиал Пловдив

Документите се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г. в зала 4430
всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., а в събота и неделя (на 22, 23, 29 и 30.06.2024 г.) – от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Кандидатстудентските документи са:
– заявление за кандидатстване с кодовете на специалностите
– диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Бланката на заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.
Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 50 лв. и може да се заплаща:
– в Учебен отдел при подаването на заявлението
– на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249 – в работни дни)
– по банков път (предварително – по сметката на Филиала)
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив
Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Положените вече предварителни и редовни изпити не се заплащат.

Заявление

В регионалните бюра

Кандидатстудентски документи се подават от 20.06.2024 г. до 05.07.2024 г. в
Регионалните бюра за прием на документи на ЦКПИ

Кандидатстудентските документи са:
– заявление за кандидатстване с кодовете на специалностите
– диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите.

Бланката за заявлението можете да получите на място или да изтеглите от тук.

Таксата за всеки заявен изпит (вкл. матура) е 50 лв. и се заплаща по банков път (предварително – по сметката на Филиала)
IBAN: BG43UNCR75273154638901
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Пловдив
Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.
Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

Положените вече предварителни изпити не се заплащат.

Заявление

Факултети и специалности

Факултет по електроника и автоматикастая 4242, тел. (032) 659 564

• Компютърни системи и технологии

• Дизайн и програмиране на електронни системи

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Електротехника

• Индустриално инженерство (на английски език)

 

Факултет по машиностроене и уредостроенестая 4240, тел. (032) 659 563

• Машиностроене и уредостроене

• Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника

• Транспортна техника и технологии

• Авиационна техника и технологии

• Дизайн и печатни комуникации

• Индустриален мениджмънт

• Интелигентни системи и изкуствен интелект

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал

За всички специалности във филиала в гр. Пловдив можете да кандидатствате:
– с оценка от зрелостен изпит (матура)
– с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище)
– с оценка от олимпиада, конкурс или състезание

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности във Филиала (с изключение на ИСИИ) се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,5;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по български език и литература, умножена по 2,5;
– или профилираща матура по математика, умножена по 3;
– или профилираща матура по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информатика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;
или
– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

За специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (ИСИИ), състезателният бал на кандидат-студентите се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по математика, умножена по 3;
– или профилираща матура по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информатика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;
или
– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
За специалности „Индустриално инженерство (на английски език)“ и „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ допълнително се изисква издържан конкурсен изпит по английски език или държавен зрелостен изпит по английски език или сертификат за владеене на езика.

В балообразуването може да участва и оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, умножена по 3, само по специалностите от професионалното направление, съответстващо на професионалната му квалификация от завършената специалност в средното образование.

Кандидат-студентите, явили се на конкурсни изпити, могат да кандидатстват и с оценка от зрелостен изпит (матура).

При подаване на документите за специалностите във Филиала, всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани през ТУ-София или ФиК-Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал.
Препоръчително е кандидат-студентите, при попълване на заявлението за кандидатстване, да посочват повече специалности, защото:
– Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).
– Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Информация

Кандидатстудентска информация

Справки можете да направите в Учебен отдел:

IV корпус – ул. „Цанко Дюстабанов“ 25, каб. 4424, 4426 и 4427,

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg

Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив

10 причини за да изберете обучението при нас

Вие избирате да учите в Технически Университет – София, Филиал Пловдив защото:

 1. Филиалът в гр. Пловдив е авторитетна структура на най-големия университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор.
 2. Филиалът в гр. Пловдив е водещо учебно заведение в областта на инженерните специалности в район Южен – Централен на страната.
 3. Филиалът в гр. Пловдив предлага образование с европейски измерения. Обучението е по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити ще Ви позволи да се обучавате и в европейски университети през определен период от следването си при пълно признаване на изучаваните от Вас дисциплини и положените от Вас изпити, в рамките на програма Еразъм.
 4. Във Филиала в гр. Пловдив се обучават студенти в 13 модерни специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“. След завършването на тази степен, можете да продължите обучението си в специалност със степен „магистър“.
 5. Единствено във Филиала в гр. Пловдив, чрез свободен избор на дисциплини, можете да специализирате в инженерни направления за нуждите на отбранителната промишленост и специалните производства.
 6. Филиалът в гр. Пловдив извършва солидна научна и научно-приложна дейност, провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с фирми.
 7. Обучавайки се във Филиала в гр. Пловдив, Вие ще можете да изградите и научна кариера, както и да продължите образованието си в докторантура.
 8. Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговият Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.
 9. Филиалът в гр. Пловдив разполага с отлична материална база, разположена в четири учебни корпуса и включваща съвременно обзаведени зали и лаборатории.
 10. Филиалът в гр. Пловдив разполага със студентско общежитие, в което стаите са с по две легла, интернет и телефон. На разположение на студентите е и студентски стол.

Кандидатстване за задочно обучение