Прием 2024 г.

За Вас, кандидат-студенти – уч. 2024/2025 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии – „инженер“ в определена област.

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 150 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София.

Факултети и специалности

Факултет по електроника и автоматикастая 4242, тел. (032) 659 564

• Компютърни системи и технологии

• Дизайн и програмиране на електронни системи

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Електротехника

• Индустриално инженерство (на английски език)

 

Факултет по машиностроене и уредостроенестая 4240, тел. (032) 659 563

• Машиностроене и уредостроене

• Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето

• Мехатроника

• Транспортна техника и технологии

• Авиационна техника и технологии

• Дизайн и печатни комуникации

• Индустриален мениджмънт

• Интелигентни системи и изкуствен интелект

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал

За всички специалности във филиала в гр. Пловдив можете да кандидатствате:
– с оценка от зрелостен изпит (матура)
– с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище)
– с оценка от олимпиада, конкурс или състезание

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности във Филиала (с изключение на ИСИИ) се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,5;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по български език и литература, умножена по 2,5;
– или профилираща матура по математика, умножена по 3;
– или профилираща матура по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информатика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;
или
– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

За специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (ИСИИ), състезателният бал на кандидат-студентите се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по математика, умножена по 3;
– или профилираща матура по физика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информатика, умножена по 3;
– или профилираща матура по информационни технологии, умножена по 3;
или
– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
За специалности „Индустриално инженерство (на английски език)“ и „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ допълнително се изисква издържан конкурсен изпит по английски език или държавен зрелостен изпит по английски език или сертификат за владеене на езика.

В балообразуването може да участва и оценка от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, умножена по 3, само по специалностите от професионалното направление, съответстващо на професионалната му квалификация от завършената специалност в средното образование.

Кандидат-студентите, явили се на конкурсни изпити, могат да кандидатстват и с оценка от зрелостен изпит (матура).

При подаване на документите за специалностите във Филиала, всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани през ТУ-София или ФиК-Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал.
Препоръчително е кандидат-студентите, при попълване на заявлението за кандидатстване, да посочват повече специалности, защото:
– Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).
– Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Информация

Кандидатстудентска информация

Справки можете да направите в Учебен отдел:

IV корпус – ул. „Цанко Дюстабанов“ 25, каб. 4424, 4426 и 4427,

на телефони (032) 659-566, 659-567, 659-568, 659-565

и на e-mail umo@tu-plovdiv.bg

Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив

10 причини за да изберете обучението при нас

Вие избирате да учите в Технически Университет – София, Филиал Пловдив защото:

  1. Филиалът в гр. Пловдив е авторитетна структура на най-големия университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор.
  2. Филиалът в гр. Пловдив е водещо учебно заведение в областта на инженерните специалности в район Южен – Централен на страната.
  3. Филиалът в гр. Пловдив предлага образование с европейски измерения. Обучението е по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити ще Ви позволи да се обучавате и в европейски университети през определен период от следването си при пълно признаване на изучаваните от Вас дисциплини и положените от Вас изпити, в рамките на програма Еразъм.
  4. Във Филиала в гр. Пловдив се обучават студенти в 13 модерни специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“. След завършването на тази степен, можете да продължите обучението си в специалност със степен „магистър“.
  5. Единствено във Филиала в гр. Пловдив, чрез свободен избор на дисциплини, можете да специализирате в инженерни направления за нуждите на отбранителната промишленост и специалните производства.
  6. Филиалът в гр. Пловдив извършва солидна научна и научно-приложна дейност, провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с фирми.
  7. Обучавайки се във Филиала в гр. Пловдив, Вие ще можете да изградите и научна кариера, както и да продължите образованието си в докторантура.
  8. Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговият Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.
  9. Филиалът в гр. Пловдив разполага с отлична материална база, разположена в четири учебни корпуса и включваща съвременно обзаведени зали и лаборатории.
  10. Филиалът в гр. Пловдив разполага със студентско общежитие, в което стаите са с по две легла, интернет и телефон. На разположение на студентите е и студентски стол.